مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چارت سازمانی ............................................................................................... 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها............................................................ 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی............................................................ 26

وظایف ذیحساب .............................................................................................. 26

مستندات قانونی................................................................................................ 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها......................................................................... 28

تعاریف............................................................................................................. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ......................................................... 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ............. 32

مبنای نیمه تعهدی............................................................................................. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده.................................................................................. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی .......................................................... 40

مسیر بودجه .................................................................................................... 41

اصلاح بودجه .................................................................................................. 42

درخواست وجه ............................................................................................... 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی........... 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی......................... 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید................... 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...................................................................... 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای .... 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ................................. 60

بستن حسابها در پایان سال ............................................................................ 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... ...................................... 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ................................................. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... .............................. 83

مدیریت حوزه ریاست ..................................................................................... 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ......................................................................... 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی .......................................................... 87

گروه نوسازی و تحول اداری ......................................................................... 88

مدیریت امور اداری ........................................................................................ 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ......................................................................... 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ............................................... 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی .................................................................. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ................................................... 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ......................................... 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار............................................................ 106

مانده وجوه مصرف نشده .............................................................................. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی................................................................... 109

انواع ضمانتنامه های معتبر.............................................................................. 111

قوانین .............................................................................................................. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............................................................ 111

مراحل بودجه .................................................................................................. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .......................................................... 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی .................................. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت..................... 116

رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن

 1. بررسی و برآورد نیازهای اموزشی تخصصی و کاربری آبزی پروران

 2. نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اموزش ترویجی

 3. برنامه ریزی به منظور ترویج شیوه های نوین آبزی پروری

مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان

تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط

نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان

پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان

تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی

- وظایف زیحساب

- مستندات قانونی

- تغییر نظام بندی درآمدها

- حسابداری روشی (تعهدی و نیمه تعهدی )

- مسیر بودجه

- تعارف

- اعتبارات هزینه ای

- اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

- طبقه بندی بودجه

- درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

- کنترل بودجه ای

- تحصض اعتبار

- موافقنامه

- عملیات حسابداری مربوط به ابلاغ و اصلاح بودجه مصوب و تخصیص

- دریافت ها و پرداخت ها مربوط به بودجه عمومی دولت

- ؟؟ بردان وا نواع ان

- عملیات حسابداری مربوط به پرداخت و واریز تنخوان زاران

- پیش پرداخت و عملی الحساب

معاونت ها

 1. معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی

 2. معاونت بهبود تولیدات رامی

 3. معاونت بهبود تولیدات گیاهی

 4. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

 

 1. مدیریت امور اداری

 2. مدیریت امور مالی

 3. مدیریت امور رفاه و پشتیبانی

 4. اداره امور حقوقی

 5. اداره امور ایثارگران

 6. گروه نوسازی و تحول اداری

 

 1. مدیریت امور وام

 2. مدیریت امور طیور

 3. مرکز اصلاح نژاد وام شمال شرق

 4. ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند خزه گل

 5. مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ بومی

 6. آزمایشگاه تخصصی

 

 1. مدیریت امور زراعت

 2. مدیریت امور باغبانی

 3. مدیریت حفظ نباتات

 

 1. مدیریت امور برنامه و بودجه

 2. مدیریت امور سرمایه گذاری

 3. مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها

 4. اداره امار من آداری و اطلاعات و تجهیز شبکه

 5. اداره تنظیم بازار

 

 

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی

وظایف ذیحساب

مطابق قانون محاسبات عمومی کشور اولین وظیفه ای که به عهده ذیحساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه گذاشته شده نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انجام تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر تهیه صورتحساب عملکرد هر سال مالی طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سال مربوطه و اجرای ماده 104 همین قانون که طبق آن دیوان محاسبات کشور مکلف شده که مطابق قانون اصل 55 قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید بدون تهیه تنظیم صورتحساب عملکرد سالیانه دستگاهها توسط ذیحسابها و مسوولین امور مالی عملاً غیر ممکن می باشد. لذا به همین جهت تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالیانه به طور کلی جزء وظایف پراهمیت دستگاه می باشد که عدم اقدام به موقع، موجب تبعات منفی برای مدیران هر دستگاه خواهد بود.

ذیحسابها از بین کارمندان رسمی انتخاب گردیده و احکام انها توسط وزارت دارائی تایید می شود. ذیحسابها زیر نظر دستگاه اجرایی و شهرداریها وظایف خود را انجام می دهند، وظایفی از قبیل امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها، صحت و سلامت حسابها، نظارت بر اسناد و دفاتر مالی بصورت جزء وکل، نگهداری و تحویل و تحول وجوه.

مستندات قانونی

الف: ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط، منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماهده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کن به وزرات نامبرده ارسال نمایند.

تبصره 1: صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

 

 

ب: قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

مطابق مفاد قانون فوق نیز همانند ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و تنظیم به موقع صورتحساب ماهیانه وعملکرد سالیانه مودر تاکید قرار گرفته است.

ج: قانون دیوان محاسبات کشور

مطابق ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور یکی از مواردی که هیات های مستشاری اقدام به انشاء رای می نمایند عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد هزینه، دفاتر قانونی در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور می باشد که هیات مجاز می باشند در وصرت احراز وقوع تخلف را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم نمایند.

- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یکسال

- اخراج از محل خدمت

- انفصال دائم از خدمات دولتی

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها

در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور و با توجه به اصلاح و تغییر نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه های قانون بودجه سال 81 کل کشور سرفصل حسابها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی، واگذاربی دارائیهای سرمایه ای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی، گروه حسابهای مستقل اعتبارات هزینه، گروه حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای، اعتبارات دارائیهای مالی و حسابهای سنواتی که در مورخه 27/12/80 به تایید دیوان محاسبات کشور دستگاه ها موظف شدند که از ابتدای سال 1381 دفاتر روزنامه، معین و کل را با استفاده از سرفصل حسابهایکل و معین جدید نگاهداری و بر اساس آن صورتحساب دریافت و پرداخت ماهیانه، متمم نهائیو صروت وضعیت مالی سالانه و متمم اعتباراتی تملک دارائیهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی بصورت جداگانه مطابق فرم های ارائه شده به ذیحسابی ها به پیوست یادداشتهای صورتهای مالی و به انضمام رم های عملکرد بودجه در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه نمایند.

تعاریف

با توجه به ادبیات جدید بودجه ریزی وتغییر عناوین وتعاریف و کاربرد آنها ضروری به نظر می رسد که در ابتدا به این تعاریف نگاهی اجمالی داشته باشیم.

اعتبارات هزینه ای= اعتبارات جاری + تملک دارئیهای مالی (پرداخت تعهدات داخلی و خارجی)

اعتبارات عمرانی= اعتبارات تلک دارائیهای سرمایه ای

هزینه= منظور داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.

تعریف هزینه در ماده 23 قانون محاسبات عمومی: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا کمک طبق قوانین و مقررات صورت گیرد.

ارزش خالص= منظور ارزش کل دارائی های منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

دارایئی های تولید شده:

منظور دارایی هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است و به سه گروه:

دارایی های ثابت- موجودی انبار – اقلام گرانبها تقسیم می شوند.

دارایی های ثابت = دارائی هایی است که طی مدت بیش از یک سال بطور مکرر و مستمر در فرایند تولید بکار رفته باشد.

موجود انبار=منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش استفاده درتولید و یا سایر مقاصد در آینده نگه داری می شوند.

اقلام گرانبها= منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود(مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)

دارائی های تولید نشده:

منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند (مانند زمین، ذخایر معدنی، جنگلها، مراتع و ... )

فعالیت= منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص اس که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد.

تعریف فعالیت جاری طبق بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه:

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و زمینه ان از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

طرح تملک دارائی های سرمایه ای:

منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرایی، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملیک دارائیهای سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع است. انتفاعی و غیرانتفاعی

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای (فصول هزینه )

به جای 4 فصل و 20 ماده طبقه بندی سابق این اعتبارات در هفت فصل به شرح زیر طبقه بندی شده است:

فصل اول- جبران خدمات کارکنا

فصل دوم – استفاده از کالا و خدمات

فصل سوم – هزینه اموال و دارایی

فصل چهارم – یارانه ها

فصل چهارم – کمک های بلاعوض

فصل ششم- رفاه اجتماعی

فصل هفتم – سایر هزینه ها

طبقه بندی تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب فصول سرمایه گذاری

فصل اول ساختمان و مستحدثات:

در این فصل اعتبارات مورد نیاز به ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی تفکیک می شود.

ساختمان های مسکونی: شامل انهایی که فقط برای سکونت مورد استفاده قرار میگیرد. مانند محل پارگینگ اتومبیل در خانه.

ساختمانهای غیرمسکونی شامل: ساختمانهایی است که برای منظور غیرسکونت از آنها استفاده میشود مانند: دفاتر اداری، مدارس و بیمارستانها

سایر مستحدثات: شامل خیابانها، کانالهای فاضلاب، راه آهن، فرودگاه، بندر، سد خصوص انتقال نیرو، استادیوم ورزشی و نظایر آن

سرمایه گذاری در ساختمانها و مستحدثات جدید، شمل محوطه سازی و آماده سای نیز می گردد. مصرف لوله کشی و تاسیسات برق و سایر تجهیزات این ساختمانها نیز جزء لاینفک ساختمانها و مستحدثات می باشد.

فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات

شامل: تجهیزات حمل و نقل و سایر ماشین آلات و تجهیزات می گردد تجهیزات حمل ونقل شامل تجهیزات مربوط به اتقال بار و مسافر( وسائط نقلیه موتوری، دوچرخه موتور سیکلت، کشتی ، بکوموتیو راه آهن و هواپیما) و سایر ماشین آلات و تجهیزات شامل همه ماشین آلات و تجهیزات به اسنثنای موارد فوق می باشد رایانه، ماشین آلات برقی، رادیو، تلویزیون، تجهیزات مخابراتی و پزشکی

فصل سوم- سایر دارائیهای ثابت

شامل: درختان میوه- تاکستان- هزینه های اکتشاف معادن و نرم افزارهای رایانه ای می گردد.

اکتشافات معدنی شامل: هزینه های حفاری وگمانه زنی می باشد.

نرم افزار رایانه ای شامل: توضیح برنامه ها، اسناد پیشتیبانی کاربردی که بیش از یک سال مورد استفاده قرار بگیرد.

فصل چهارم- افزایش موجودی انبار

کالاها و خدمات نگهدرای شده توسط تولید کنندگان برای فروش، استفاده در تولید یا سایر مصارف در اینده می باشد. اقلام موجودی شامل موارد، ملزومات، کالاهای تمام شده کالاهای برای فروش مجدد، کارهای نیمه تمام و موجودیهای استراتژیکی می گردد.

موجودی های استراتژیک شامل: کالاهای است که برای مقاصد اضطراری یا تنظیم بازار نگهداری می شوند ویا شامل کالاهایی می گردد که از نظر کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشند مانند غلات و نفت.

فصل پنجم اقلام گرانبها

دارائیهای تولید شده ای هستند که برای تولید و مصرف نبوده بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شوند، با انتظار این که در اینده قیمت آنها افزایش یابد و یا حداقل کاهش نیابد.

شامل: تابلوهای نقاشی، تندیس ها و سایر کارهای هنری، اقلام آنتیک و سنگهای گرانبها و فلزات قیمتی به (استثنای طلا)

فصل ششم زمین

ساختمانها، سایر مستحدثات و باغها معمولات همراه با خود زمین خرید و فروش می شوند، در صورت امکان، ارزشیابی زمین و متعلقات فوق الذکر باید بصورت جداگانه انجام گیرد در غیر اینصورت داد و ستد مزبور باید در گروهی که ارزش بیشتری داشته باشد تقویم گردد.

فصل هفتم- سایر داراییهای تولید نشده

مانند: دارایی های زیر زمینی، منابع زیستی کنترل نشده و منابع آب – حق امیتاز- قراردادهای قابل انتقال- سرقفلی می باشد.

دارائی های زیرزمینی شامل: ذخایر زغال سنگ- نفت – گاز طبیعی – مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از زیر سطح زمین و یا زیردریا استخراج می شود. جنگلها، مراتع، منابع آبزیان در این فصل درج می گردد.

تعریف مبنای حسابداری:

مبنای حسابداری یعنی اینکه درآمدها هزینه ها را در چه زمانی شناسائی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم بطور خلاصه انتخاب زمان شناسی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است و یا به بیانی ساده تر استفاده از یکی از روش های زیر برای شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری.

الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول درآمد و یا پرداخت وجه هزینه

ب – روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق و یا ایجاد هزینه و یا تحقق یا تحصیل درامد صرف نظر از زمان پرداخت وجه هزینه و یا دریافت وجه درآمد

ج – روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع هزینه و یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه ر کدام نوعی مبنای حسابداری است.

حسابداری نقدی:

یک سیستم حسابداری که اساس ان بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است در سیستم حسابداری نقد هر ونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است در این سیستم درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمان شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه آن بصورت نقد پرداخت گردد. مثال دریافت درآمد سال 68 در سال 69 توسط وزارت دارایی بعنوان درآمد سال 69 محاسبه می شود.

مبنای تعهدی:

الف- شناسایی و ثبت درآمد ها ب- شناسایی و ثبت هزینه ها

الف- در این مبنا درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند و یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می شوند.

در این مبنا زمان تحصیل و یا تحقق درآمد هنگامی که درآمد بصورت قطعی تشخیص داده می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد.

لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد. بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی درامد اهمیت دارد.

مثال: در 10/3/69 دارایی تشخیص داد که مبلغ 4000 ریال مالیات موجودی باید بدهد و به ایشان ابلاغ شد.

10/4/69 : مالیات دریافتی 4000 بانک 4000

مالیات دریافتنی 4000

 

درآمد عمومی 4000

ب- شناسایی و ثبت هزینه ها در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها زمان ایجاد و یا تحقق هزینه است. به بیانی دیگر زمان که کالایی تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود. برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود. در حسابداری تعهدی برای ثبت این واقعه مالی بایستی بهای تمام شده کالا یا خدمت را از یک طرف به بدهکار حساب هزینه و از طرف دیگر همان مبلغ را به بستانکار حاسب اسناد هزینه پرداختی که یک حساب بدهی است منظور نمود.

خرید کاغذ

هزینه *** 31/4/70 : اسناد هزینه پرداختی ***

بانک ***

اسناد هزینه پرداختی *** پرداخت بدهی ناشی از خرید کاغذ

مبنای نیمه تعهدی:

به یک سیستم حسابداری می گویند که در آن سیستم هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود در واقع نمیه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است مبنای نیمه تعهدی به لحاظ انکه برای اکثر کشورها قابلیت اجرا دارد مورد پذیرش و تاکید کمیته ها و انجمن های حسابداری دولتی بین المللی قرار گرفته است چون در ثبت و شناسایی هزینه امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد بنابراین هزینه به محض اینکه تحقق پیدا می کند و یا ایجاد میشود بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنان در دفاتر ثبت میشود و یکی از محاسبن مبنای تعهدی که همانا انعکاس واقعی هزینه های یک دوره مالی است در این سیستم مورد ساتفاده قرار می گیرد امکان استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت کلیه درآمدهای یک سازمان دولتی و یا به طور کلی یک دولت امکان پذیر نیست. چون بعضی از درآمدها بنا به ماهیتی که دارند قبل از وصول قابل اندازه گیری و شناسایی نمی باشند بنابراین نمی توان در ثبت این قبیل درآمدها از مبنای تعهدی استفاده نماییم اگر بخواهیم در ثبت و درآمدها از مبنای تعهدی استفاده کنیم و درآمدها را به محض تحصیل یا تحقق در دفاتر ثبت نماییم به اندازه گیری دقیق میزان درآمد در مقطع زمانی ثبت ان نیازمندیم حالا اگر از درآمدها ویژگی هایی داشته باشیند که میزان دقق آن ها فقط درزمانی که وجه آنها وصول می شود مشخص می گردد در ثبت این قبیل درآمدها فقط از مبنای نقدی استفاده کنیم- به عبارت ساده تر ثبت و شناسایی درامد درزمان تحصیل و تحقق آن ها در حسابداری دولتی کار ساده ای نیست و در برخی موارد اصولا امکان پذیر نمی باشد علت دشوار استفاده از مبنای تعهدی در ثبت درآمدها عمدتا ناشی از دوئ عامل زیر است.

1- عدم امکان اندازه گیری میزان درآمد

2- عدم اطمینان از وصول درآمد در کوتاه مدت

مشخص شدن مالیات شرکت یا مغازه عدم پرداخت در موعد مقرر بلکه طی سالهای دور قابل پرداخت است.

 

مبنای تعهدی تعدیل شده:

نوعی روش حسابداری است که در آن هزینه ها در هنگام ایجاد یا تحمل شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل می شود لکن درآمدها در این مبنا بر حسب طبع و ماهیت انها به دو دسته تقسیم می شوند.

یک دسته درآمدهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده ودر عین حال در دسترس می باشند لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خاهد بود این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود. دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگی های فوق بوده لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیرممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد اینگونه درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند به بیان ساده تر در حسابداری تعهدی تعدیل شده که منسب ترین مبنای حسابدرای در سازمانهای غیرانتفاعی است هزینه های منحصرا در مبنای تعهدی (زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شود در حالیکه برخی از درآمدها با استفاده از مبنای تعهدی هنگام تحصیل و تحقق درآمد شناسایی و ثبت می گردند و برخی از درآمدهای با مبنیا نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت می شوند.

هزینه فقط درزمان ایجاد یا تحقق (مبنای تعهدی)

درآمد قابل اندازه گیری و قابل وصول در کوتاه مدت در زمان تحصیل یا تحقق یعنی در مبنای تعهدی

1- درآمد

درآمد غیرقابل اندازه گیری و غیرقابل وصول در کوتاه مدت در زمان وصول وجه یعنی در مبنای نقدی

حسابداری دولتی (تعهدی و نیمه تعهدی)

حسابداری دولتی تغییر یافته است از (نقدی به نیمه تعهدی) به این معنا که کوچکترین اتفاق را باید ثبت نمود. این تغییر از سال 81 بر اساس دستورالعملهای جدید صادره اعمال گردیده است، در روش نقدی پس از اینکه موافقتنامه ابلاغ می گردد هیچ گونه ثبتی انجام نمی وشد. ولی اکنون آرتیکلهایی را باید ثبت نمود، که درآینده متذکر خواهم شد موارد و سرفصلهایی را که در آینده به آنها اشاره خواهیم نمود بدین قرار است «دیحسابی، تنظیم حسابها، صورتهای مالی، رویدادهای مالی، ضمائم صورتهای مالی »

مسیر بودجه:

پیش بینی بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گردد و دوالی سه ماه مانده به اخر هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. پیش نویس بودجه توسط شورای اقتصاد بررسی گردیده، به سازمان مدیریت برنامه ریزی و سپس به دستگاه اجرایی ارجاع می شود. کارشناسهای بودجه کنترل ملی و محلی نموده پس از آن هیئت دولت بررسی های لازمه را انجام داده و اقدام به تصویب نهایی بودجه می نمایند سپس، به مجلس تقدیم می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی لایحه را به وسیله رئیس جمهور به مجلس ارائه می نمایند. مجلس آن رابه کمیسیون ماده 136 جهت رسیدگی ارجاع می نماید. آن کمیسیون بررسی می کند پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح می گردد. چانه زنی می شود سپس تصویب می شود و به دستگاه مربوط تحت عنوان بودجه سال جاری اعلام می شود، معمولا پیش بینی ها صد در صد صحیح نیست لذا تبصره ها و متمم های آن ایجاد می گردد و از دهمین ماه هر سال این موارد به دستگاهها سرازیر می شود قانون بودجه و پیوست های قانون بودجه که 2 الی 3 مورد پیوست دارد.

نظارت حین خرج توسط دارایی صورت می پذیرد.

موافقتنامه ها در ابتدای سال (فروردین تا خرداد) در دسترس دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرد، لذا دستاهها مبالغی را به میزان یک دوازدهم (12/1) تحت عنوان تنخواه حسابداری از خزانه دریافت می دارند.

معمولا ماه چهارم تیرماه موافقتنامه ها به دستگاه ابلاغ می گردد و پشت سر آن تخصیص سه ماهه اول، و سه ماهه دوم (شش ماهه اول) ، ماه اول را تسویه نمی کنند چون باید از مبلغ تخصیص نگه دارند.

هر دیحساب موظف است گزارشات ماهیانه مالی خود را به صورت ماهیانه در دو نسخه تهیه، نسخه اول را به دیوان محاسبات ونسخه دوم را به خزانه معین استان (حداکثر تا پایان ماه بعد) ارائه نماید.

کنترل در حین خرج توسط ذیحساب ها انجام می گیرد و حسابرسی بعد از آن درخصوص اعمال قوانین در دستورالعملها برقراری توازن اعم از ابلاغی، سایر منابع، اختصاصی، درآمدها (تکلیفی ، بازنشستگی، تضمینات، مانده های بانک) توسط اداره تمرکز و تلفیق حسابها انجام می پذیرید.

صورت حسابهای نهایی در اداره تمرکز جمع بندی می گردد و سپس به تهران ارسال می گردد دیوان محاسبات در تمام دستگاههای اجرایی دفاتری مستقل دارند این دویان موظف است تفریغ بودجه کلی و نهایی راتهیه نموده و به قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

اصلاح بودجه :

در قانون بودجه هر سال به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود که تحت شرایط معینی نقل و انتقالاتی در داخل برنامه ها و فصول هزینه صورت گیرد مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات دستگاهها تغییر حاصل نشود این نقل و انتقالات بودجه را که بر اساس اصل انعطاف پذیری بودجه صورت می گیرد، اصطلاحاً اصلاح بودجه می گویند.

موافقتنامه:

طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرائی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرح ها که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه موارد توافق واقع شده است، در حدود اعتبارات مصوب عمل نمایند. این توافق نامه، موافقتنامه نامیده شده است.

گردش عملیات ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای

دستگاههای مرکزی

تخصیص

اعتبارات هزینه ای

دستگاههای – وزارت – دفتر برنامه و بودجه – استانها

اجرایی محلی دارایی

کد طبقه بندی موافقتنامه :

کد موافقتنامه یک شماره 8 رقمی است که شماره اول از سمت چپ معرف امور مربوطه دو شماره پس از آن نشان دهنده برنامه سه شماره آخر در بودجه جاری تعیین کننده فعالیت و در بودجه عمرانی عنوان طرح می باشد.

درخواست وجه:

در ماده 22 قانون آمده درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله های صادره در وجه حساب بانکی دستگاه اجرایی و بعهده خزانه صادر می نماید.

برای هر ماه یک درخواست وجه صادر می شود و همچنین در آخر سال برای (اعتبارات ردیف – متمم) اعتبار می آید که باید برای هر کدام بصورت جدا درخواست وجه صارد نمود، درخواست وجه به میزان 12/1 کل اعتبار مربوطه می باشد، و خزانه حق ندارد کمتر از میزان وجه دریافتی از تهران به هر یک از دستگاه اجرایی پرداخت نماید.

در ابتدای سال چون هنوز موافقتنامه های مربوطه ارائه نگردیده باید مبالغ را در سر فصل تنخواه گردان حسابداری نگهداری ثبت و ضبط نمود.

معمولا وقتی خزانه بنا به دلایلی فاقد اعتبار لازم و تخصیص است و یا بقولی پول ندارد اول اعتبارات تملک دارائیها را حذف می کند چون حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها برای خزانه در اولویت اول است.

 

ثبت آرتیکل های حسابداری بر اساس آخرین دستورالعمل های صادره

اعتبار مصوب ***

دستگاه اجرایی ***

هنگام ابلاغ بودجه سالانه، اعتبار مصوب، به تفکیک پروژه و ردیف متفرقه بر حسب فصول هزینه و زیرمجموعه های هر فصل

در حسابداری نقدی این ثبت صادر نمی شود)

معین اعتبار مصوب بر حسب فصول هزینه

(1)

تخصیص اعتبار ***

اعتبار مصوب ***

پس از ابلاغ تخصیص اعتبار در هر نوبت و پیوست نمودن اعلامیه تخصیص اعتبار

دستگاه اجرایی= اعتبار مصوب + تخصیص

100 = 75 + 25

 

(2)

درخواست وجه ***

تنخاه گردان حسابداری ***

هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه

این ثبت به ازاء هر بار دریافت انجام می شود.

(3)

بانک پرداخت اعتبارات هزینه ***

درخواست وجه ***

پس از دریافت اعلام واریز وجه به حساب بانک پرداخت

 

(4)

تامین اعتبار ***

ذخیره تامین اعتبار***

هنگام اعتبار در مورد پرداختهای قطعی وغیرقطعی جهت کنترل اعتبارات در قبال هر گونه پرداخت و ایجاد تعهد

(5)

هزینه ***

تنخواه گردان پرداخت ***

پیش پرداخت سال جاری ***

علی الحساب سال جاری ***

بانک پرداخت ***

به هنگام پرداخت قطعی و غیرقطعی به اشخاص ذینفع و عاملین ذیحساب

ذخیر تامین اعتبار ***

تامین اعتبار ***

به میزان پرداخت قطعی (هزینه )

(6)

تملک دارائیهای مالی (همان هزینه است) ***

بانک پردخت اعتبارات هزینه های ***

(7)

تنخواه گردان حسابدرای ***

دانلود - 5000 تومان
 
:: موضوعات مرتبط: دانشگاهی , ,
:: برچسب‌ها: مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : محمد
ت : جمعه 22 دی 1396
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی